Pellets Träflis Vindkraft Energirådgivning Blogg
Biobränsle, energihushållning, förnybar energi Uppvärmning Energiformer Om oss Länkar Offertförfrågan

BLI UPPRINGD:

Namn*
Telefon*
 
 

Biobränsle, energihushållning, förnybar energi

       

Välkommen till Energidalen

Biobränsleutveckling, energihushållning och förnybar energi.

                                p1110495_fixad.jpg

På Energidalen.se kan du bla läsa om:

  • Energilösningar som är inriktad för små och medelstora brukare
  • Produktion och användning av fasta och flytande biobränslen
  • Logistik och integrerade energi lösningar
  • Tester och utveckling av olika biobränsle produkter
  • Energirådgivning och förslag på vilken energiform som är bäst för just dig och ditt uppvärmningsbehov

Värmepumpar, Bergvärme eller fjärrvärme?

Uppvärmning med värmepump, bergvärme, fjärrvärme mm beskrivs i kapitlet uppvärmning.

Bioenergi

Grovt sett kan bioenergi delas in i fel grupperingar

1. Trädbränslen är trädråvara från skogen.
Bla grot (grenar och toppar eller avverkningsrester), klenvirke, bark, flis, spån samt träpulver, petleta och briketter.

2 Returlutar är en restprodukt från massaindustrin som bildas när träflis kokas till pappersmassa. Returlutar består av en blandning av lignin, kemicellulosa och de kemikalier som finns i massakoket. Idag eldas returlutarna upp i massaindustrins sodapannor, som även återvinner kemikalier.

3 Biobränslen från avfall. Fast avfall eldas vanligen i avfallsförbränningsanläggningar. Flytande avfall som slam från reningsverk, gödsel, matavfall, slakteriavfall med mera kan rötas till biogas. Läckande gas från soptippar, depånigas, kan samlas in.

4 Torvbränsle hämtas från torvmossarna. Det är biomassa som är ofullständigt nedbruten och som bildas i mossar och kärr.

5 Agrara biobränsle kommer från jordbruket. Energigräs, energiskog, halm och spannmål för förbränning eller framställning av etanol.

I Sverige används bioenergin främst till uppvärmning och elproduktion men öven för tillverkning av drivmedel. Råvarorna kan användas mer eller mindre oförädlade, till exempel genom eldning av ved, halm och spannmål eller förädlas till te.x pellets, briketter, biogas, etanol. Elproduktionen kan användas för att driva tex värmepumpar och bergvärme.

Pellets

Pellets ser ut som små stavar med en diameter på 6-12 mm och är upp till 50 mm långa.

Förbrukningen för en normalstor vill i Sverige förbrukar ca 25000kWh el/år. Det motsvarar 5-7 ton eller 10 kbm pellets. Pelleten eldas i pelletpanna, pelletskamin eller pelletsbrännare.

Mer om pellets

Träflis

Flis är det enklaste sortimentet för storskalig användning av biobränsle. Flis är fint sönderdelat trä, som flisats i skiv- eller trumbuggar. Ratad massaved, virke från skogsröjning, odlad salix, vvverkningsrester som grot etc kan användas för tillverkning av träflis. Även restprodukter från sågvärksindustrin används. Det går att hyra flismaskiner. För lokal tillverkning kan man använda mindre men mobila flismaskiner som drivs av egen motor eller som monteras på lättare lastbilar eller traktorer.

Mer om träflis

Vindkraft

Ett vindkraftverk fångar rörelseenergin hos vinden och kan på det viset generera el. Luftens rörelser orsakas av att när solen värmer upp luftlagret närmast jordytan olika mycket på olika platser skapas luftrörelser. Varm luft stiger uppåt och tryckskillnader uppstår vilka ger upphov till vindar.

Mer om vindkraft

Biogas

Organiskt material som bryts ner i en syrefri miljö (av mikroorganismer) bildar biogas. Biogas består främst av metan och koldioxid men även låga halter av svavelväte, kvävgas samt vattenånga.

Mer om biogas

Under uppvärmning finns information om olika uppvärmningsallternativ som finns för små och medelstora brukare. Där kan du även läsa om värmepump, fjärrvärme, kraftverk och bergvärme.